Gåvefond

Søkja om gåve frå Sparebankstiftinga Hardanger

Det er generalforsamlinga som fastset kor stor sum som kan delast ut som gåver i det enkelte år. 

Med atterhald om vedtaket i generalforsamlinga vil gåvetildelingane skje i 2 omgangar med frist 31.mars og 30.september kvart år - men det kan søkjast kontinuerleg fram til neste søknadsfrist .

Alle som vil søkja om gåver må nytta det elektroniske søknadsskjemaet som de får fram med å trykkja på SØKNADSSKJEMA i menyen til venstre. 

Berre søknader sendt inn på denne måten vert handsama. 

Det er mogleg å leggja til eigne dokument som vedlegg(pdf eller jpg) 

EIT GODT RÅD: Les nøye gjennom RETNINGSLINER FOR GÅVEUTDELING før du tek til med utfylling av skjemaet. 

Retningsliner for gåvetildeling vedteke i Sparebankstiftinga Hardanger si generalforsamling den 01.04.2020. 

Klikk her for retningsliner for gåveutdeling >>