Sparebankstiftinga Hardanger

Eigarskap Sparebanken Vest

Frå vedtektene:

Stiftinga sitt føremål er å forvalta eigenkapitalbevis som stiftinga vart tilført ved skipinga, og stå for eit langsiktig og stabilt eigarskap i Sparebanken Vest.

Ved verksemda si skal stiftinga gjennom eigarskapen sin i Sparebanken Vest og vidareføringa av sparebanktradisjonane sikra eit godt regionalt forankra banktilbod på Voss og i Hardangerregionen.


Grunnkapitalen til stiftinga er kr 150 000 000,- og er fordelt på 6 000 000 eigenkapitalbevis i Sparebanken Vest kvar pålydande kr 25,-

Ved skipinga vart stiftinga i tillegg tilført 3 022 310 eigenkapitalbevis i Sparebanken Vest.

Stiftinga har seinare både seld og teikna nye eigenkapitalbevis i Sparebanken Vest. Utanom dei 6 000 000 eigenkapitalbevisa som utgjer grunnkapitalen eig stiftinga i dag 5 954 394 eigenkapitalbevis i Sparebanken Vest. Dette utgjer til saman 10,9 % av eigenkapitalbevisa i banken og gjer stiftinga til den klart største eigaren i banken.

Det er utbyttet frå eigenkapitalbevisa i Sparebanken Vest som vil utgjera den dominerande inntekta til stiftinga og som vil vera grunnlaget for stiftinga sine gåveutdelingar frametter.