Ny søknadsrunde med frist 30.09.2019. Same frist for framlegg til kandidatar til nyetablerarprisen.

Sparebankstifttinga deler ut gåver 2 gonger for året. Neste søknadsfrist er 30.09.2019

189 søknader for tilsaman ca. 45,3 mill.kr kom inn i denne runden.

Tildelingar skjedde i mai 2019

Vinnarane av kulturstipend 2019

Mellom dei rundt 30 søknadane om kulturstipend for 2019 har me kome fram til 8 verdige mottakarar av kulturstipendet ti...

Innskytarval. Frist for å røysta er 06.02.2019.

Val av medlemer og varamedlemer til generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Hardanger.

>> Arkiv
adfadfasdf